Etiske retningslinjer

Følgende etiske retningslinjer gjelder i Boxly AS

 1. Innledning

Bedriftsetikk handler om å ha en grunnholdning til hvordan vi behandler hverandre på arbeidsplassen, hvordan vi samhandler med kunder og leverandører og hvordan vi oppfører oss i samfunnet. På alle nivåer i organisasjonen og overalt hvor bedriften arbeider skal BOXLY og medarbeiderne i selskapet holde en høy etisk standard.

Vi skal ta ansvar for våre omgivelser og utøve vår virksomhet på en måte som er mest mulig skånsom for miljøet, som respekterer menneskerettighetene og som motarbeider enhver form for korrupsjon.

Vi skal være ærlige, ordentlige og redelige i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet og det skal ikke kunne stilles spørsmålstegn ved vår integritet og etiske standard.

De etiske retningslinjene er basert på våre nøkkelverdier og gjelder for BOXLY AS og selskapets medarbeidere, så vel ansatte som innleide.

 1. Våre nøkkelverdier:
 • Langsiktig
 • Ansvars- og kvalitetbevisst
 • Kundeorientert
 • Samarbeidsorientert
 • Respektfull
 1. Samfunn

BOXLY AS og våre medarbeidere skal:

 • Ha oppmerksomheten rettet mot samfunns- og miljømessig gode løsninger.
 • Ha fokus på HMS og fremme løsninger som bidrar til bedre sikkerhet og gode arbeidsforhold.
 • Ikke delta i uakseptable forretningsprosesser eller der det er tvil om prosessene kan være akseptable.
 • Bidra til å utvikle byggebransjen både når det gjelder arbeidsmiljø og kompetanse.
 1. Kunder

BOXLY AS og våre medarbeidere skal:

 • Hele tiden ha som siktemål et best mulig resultat for kunden.
 • Være bevisst på at kundenes ressurser og penger forvaltes på en god måte.
 • I forbindelse med råd til våre kunder, fokusere på hva som er best for kunden – ikke primært hva som er best for BOXLY AS.
 • Håndtere BOXLY AS’s og våre kunders informasjon på en trygg måte, slik at den ikke tilflyter uvedkommende.
 • Ikke gi gaver til ansatte hos kunder eller samarbeidspartnere som kan skape forventning om gjenytelse. Gaver til forretningspartnere skal alltid avklares med overordnet, og uansett ikke overstige NOK 500,-.
 1. Egne ansatte

BOXLY AS og våre medarbeidere skal:

 • Opptre på en ærlig, redelig og skikkelig måte med høy moralsk og etisk standard. Ingen av våre ansatte eller våre samarbeidspartnere skal oppleve trakassering eller mobbing.
 • Handle med integritet og i full overensstemmelse med de lover og regler som gjelder.
 • Opptre i sosiale kanaler slik vi vil opptre i samfunnet forøvrig. I sosiale kanaler kan det være vanskelig å skille mellom privatperson og ansatt. Du bestemmer selv hvor personlig du vil være, men være oppmerksom på at andre kan oppfatte deg som en representant for BOXLY AS også når du er privat.
 • Ikke på noen måte, misbruke vår stilling til å oppnå personlige fordeler.
 • Tilrettelegge for, og oppfordre til, at medarbeidere melder fra dersom noe oppleves som galt eller uetisk.
 • Ikke være påvirket av noen form for rusmidler på arbeidsplassen. Dersom du har risikofylt arbeid og bruker sterke medisiner (med rød trekant) skal du informere nærmeste leder.
 1. Samarbeidspartnere – leverandører

BOXLY AS og våre medarbeidere skal:

 • Så langt det er mulig, bidra til at underleverandører utviser de samme høye krav til forretningsetikk som vi pålegger oss selv. Vi er derfor svært opptatt av at vi alltid skal kunne ha en åpen dialog med våre samarbeidspartnere.
 • Gi våre samarbeidspartnere en rettferdig behandling.
 • Tilrettelegge for at våre samarbeidspartnere får gjennomført sine oppgaver på en best mulig måte.
 1. Gaver – ytelser

BOXLY AS og våre medarbeidere:

 • Kan ikke motta gaver eller ytelser som kan være lovstridige.
 • Kan ikke bruke BOXLY AS’s underleverandører privat uten at det er avklart på forhånd med daglig leder i selskapet medarbeideren er tilknyttet.
 • Skal ved deltagelse på sosiale arrangementer med leverandører og samarbeidspartnere, uavhengig av hvem som betaler, melde fra om slike arrangementer til nærmeste overordnede.
 • Kan motta gaver eller ytelser som har en verdi under kr 500, dersom gaven/ytelsen ikke skaper forventning om gjenytelse. Informer nærmeste leder om alle gaver/ ytelser.
 • Kan motta gaver eller ytelser som har en antatt verdi på mer enn kr 500, dersom det er godkjent av daglig leder. En eventuell offentliggjøring av en gave eller ytelse skal ikke være egnet til å stille BOXLY AS, deres kunder eller noen av kundens medarbeidere i en ukomfortabel situasjon.
 • Vil bli pålagt strengere regler knyttet til gaver og ytelser i de tilfelle våre kunder krever det.
 1. Varsling

I BOXLY AS har vi kultur for å ta opp ting, og alle ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Vi anser det som positivt at det varsles slik at vi kan bistå alle parter i å rydde opp. Man kan varsle til nærmeste overordnede.