Hva er søknadspliktig og hva er ikke?

Flere byggeprosjekter kan være unntatt søknadsplikt, hvis ikke kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan sier noe annet. Kommunens planer kan for eksempel begrense hvor du kan bygge , hva du kan bygge og hvor stort du kan bygge. Planene finner du på kommunens nettsted.

 

Bygning, tilbygg eller påbygg

Det er alltid søknadspliktig for garasjer, boder og andre bygninger på over 50 kvm. Tilbygg på over 15kvm og alle typer påbygg er også søknadspliktig. Du må også huske å søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Ta alltid kontakt med kommunen hvis du er usikker. Tilbygg som ikke har en samler BRA eller BYA på over 15 kvm er ikke søknadspliktig. Et tilbygg er et bygg som er satt opp ved siden av et eksisterende bygg og som understøttes og har et eget bæresystem. Tilbygg kan ikke overstige 2 etasjer.

Men merk at fra 1. mai 2021, så er det også mulig å sette opp mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter som kan brukes til beboelse og varig opphold. Når det gjelder tilbygg, mener man med varig opphold rom som bad, kjøkken eller soverom. I praksis innebærer det at du kan bygge et ekstra soverom, utvide kjøkkenet eller gjøre andre små tilpasninger uten søknad.

Plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser gjelder, slik at avstand til nabogrense må være minst 4,0 meter dersom ikke annet fremgår av plan.

 

Fasadeendring

Fasadeendringer er i utgangspunktet alltid søknadspliktig. Endringer som ikke fører til forandringer i bygningens karakter, eller hvor du tilbakefører fasaden til tidligere dokumentert utførelse, kan være unntatt søknadsplikt. Hvis da ikke kommunens planer  sier noe annet. Kommuneplan og reguleringsplan kan legge begrensninger på hvilke endringer du har lov til å gjøre. Planene kan bestemme fargevalg, materialbruk, plassering og utførelse. Hvis det ikke er begrensninger i planene kan du bytte tak, så lenge det verken endrer utseende på bygningen eller får konsekvenser for bæreevne til takkonstruksjonen. Du kan også bytte til nye vinduer med samme størrelse og utseende så lenge ikke huset er verneverdig. Skal du bytte til større eller mindre vinduer så kan det være søknadspliktig. Sjekk med din kommune.

Gjerde og innhegning mot vei

En mindre innhegning mot vei som ikke er høyere enn 1,5 meter er unntatt søknadsplikt, men den kan ikke hindre frisiktsone mot vei. Tette og tyngre gjerder som skjermvegg eller støyskjerm er konstruksjoner som krever søknad. Vil du sette opp en levegg som er minimum 1 meter fra nabogrensen trenger du ikke å søke hvis den ikke er lenger enn 10 meter og ikke høyere enn 1,8 meter høy. Ønsker du å sette opp en levegg som er nærmere nabogrensen enn 1 meter, så kan leveggen ikke være høyere enn 1,8 meter og/eller lenger enn 5 meter uten at du må søke. Levegger kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Du kan sette opp en levegg mot hver nabogrense, men skal du sette opp flere levegger i kombinasjon så må du søke om tillatelse. Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommuneplanen eller reguleringsplanen.

Reparasjoner av byggetekniske installasjoner

Du trenger ikke å søke hvis du trenger å reparere ventilasjonsanlegg, vann- og avløpsinstallasjoner, brannvarslingsanlegg eller heis. Skal du oppgradere så vil det være søknadspliktig. Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende bolig vurderes som en enkel installasjon og er unntatt søknadsplikt. 

Støttemur og forstøtningsmur

Du kan bygge en forstøtningsmur uten å søke hvis den ikke er høyere enn 1 meter og ligger minst 1 meter fra nabogrensen. En mur kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4 meter fra nabogrensen. Men muren kan ikke hindre sikt mot vei.

Terrasse og platting

For å bygge uten å søke må du sjekke med kommunen hva som er lov på din eiendom. Pass på at du følger alle krav til avstander til nabogrenser, ikke bygge større enn det som er tillatt på eiendommen. Husk å melde fra til kommunen om hva du har bygd. Tips er å be kommunen om å få et situasjonskart for eiendommen.

Terrasse forbundet med bygning kan ha en høyde på 1 meter fra eksisterende terreng og ikke stikke lenger ut enn 4 meter fra yttervegg . Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter høyt men ikke være med tak. Avstanden til nabogrensen må være på minst 1 meter.

Platting uten å søke må ikke være høyere opp fra terrenget enn 0,5 meter. Du kan plassere plattingen helt inntil nabogrensen. Slike plattinger regnes ikke med i det arealet du har lov til å bygge på eiendommen din.

Vei og parkeringsplass

Det er ikke søknadspliktig å lage parkeringsplass som ligger minimum 1 meter fra nabogrensen. Det er heller ikke søknadspliktig å lage interne veier på eiendommen din, men det er søknadspliktig å lage ny vei eller endre avkjørsel.

Hvor stort kan du bygge?

Hvis du skal bygge noe så må du holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov til å bygge på. Før du begynner så må du sjekke reguleringsplan for eiendommen din, kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, kommunens parkeringsnorm og matrikkelbrev for eiendommen din. Pass på at dokumentene eller kommunen gir svar på dette: om eiendommen er regulert, om det står noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplan eller kommuneplan. Dette må stå oppgitt som en av følgende: BYA, BRA, %TU eller T-BRA. Glem ikke nabovarsel.

Hvis du slipper å søke

Selv om du slipper å søke så er det ditt ansvar for at du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Har du lyst til å bygge flere ting samtidig  som du slipper å søke på, så kan det likevel bli så omfattende at du må søke. Selv om du bygger uten å søke , skal kommunen ha beskjed om at det du bygger er ferdig.

Trenger du hjelp av dyktige snekkere så ta kontakt med oss i dag!